Monthly Archives

december 2020

Kerst en nieuwjaarsgroet van de voorzitter

By | Uncategorized | No Comments

Wat een jaar hebben we achter de rug. Het begon zo mooi. Nog een paar mooie ganzenochtenden met of zonder gast, hier en daar een woerd schieten en de rommel weer opruimen. En…. plannen maken voor het komende jaar.  Hoeveel eenden korven kunnen of willen we plaatsen?

We zagen eind februari nog veel hazen lopen.  Dus was er weloverwogen gejaagd. Prachtige dagen waren het geweest met mooi wild en genoeglijke nazitten. We keken al uit naar het aankomende seizoen. Daartussenin kwamen de hoogtij dagen van de reewildbeheerders, de bokkenkoorts.

Maar wat kan het snel veranderen in de wereld. Akelige berichten kwamen uit Wuhan China. Er was een naar en vervelend virus opgedoken die daar enorm heeft huisgehouden. China in de Lock down.

In kort tijd was het virus in Italië en Oostenrijk en vervolgens in Nederland. Het advies van onze regering was een intelligente Lock down. Daar hadden we nog nooit van gehoord. Nederland op slot.  Het duurde tot de zomer. Beetje bij beetje werden de teugels losgelaten en werd het weer wat normaler. Gelukkig konden we voorzichtig in ons eigen land vakantie vieren. Onze jagers die in het buitenland jagen konden ook gaan. De rest van ons genoot van het mooie zomerweer.

Toen kwam de herfst, de jachtdagen werden gepland. Maar daar stak dat ellendige virus weer de kop op.  Door het testen werden veel mensen positief bevonden, veel mensen ziek, ziekenhuizen weer vol en er overleden weer veel mensen aan dit verraderlijke virus. De gevolgen waren dat Nederland nu weer grotendeels op slot ging.    

Jachtdagen konden niet doorgaan of in alleen kleine groepjes. Met een paar man een eend of een haas schieten, zonder nazit, grote verhalen, de grote misser of het mooie schot en uiteraard de gezelligheid met een hapje en een drankje. Dit is toch de charme is van een heel groot deel van de jacht.

Vanuit de politiek kwamen ook weer voor ons jagers ellendige berichten nl. eend en de haas op de rode lijst. Jullie hebben het rapport kunnen lezen.  Hoe bestaat dit? Is Nederland en met name de grote steden dan zo ver van de natuur en het platteland vervreemd? Begrijpen we elkaar niet meer? Dan rijst bij mij de vraag: Wat doen wij verkeerd omdat een groot gedeelte van Nederland de dingen zo anders ziet? Wij moeten hier met zijn allen snel een antwoord op zien te vinden.

Ook het reeënbeheer in Friesland moest op de schop. De opdracht was het beheer te richten op vermindering van het aantal verkeersslachtoffers, lees reeën. In de provincie moet het aantal verkeerslachtoffers teruggedrongen worden van minimaal 800 naar niet meer dan 500 stuks.

In de eerste hoorzittingen leek het allemaal nog zo positief. Maar na 8 maanden is er nog steeds geen werkplan. Ambtenaren en TBO’ers  hebben zich ermee bemoeit. Het is nu een grote technocratische bende geworden. Wij als bestuur en reewildcommissie hebben besloten dat wij meedoen op onze voorwaarden. Niet de FBE en niet de TBO’ s beslissen wat er binnen onze WBE-grenzen gaat gebeuren. Wij als WBE bepalen dat ofwel onze leden. Wij zijn autonoom en we zijn wettelijk aangewezen om het wild te beheren.

Nu ik dit allemaal schrijf zit ik in pikkedonker bij -3 graden op mijn hoogzit om een varken te schieten, met een COVID test van 150 euro op zak. Dit mag dan nog. De varkens zijn er nog niet en ik had mooi even tijd om mijn gedachten op papier, in dit geval in de telefoon, te zetten.  

Mijmerend: Wat een idioot jaar.

Dit zal een van mijn laatste epistels zijn. Volgend jaar komt er een nieuwe voorzitter. Ik kreeg van een aantal leden de vraag of dit Jappie van der Heide wordt. Het was in de nieuwsbrief over gekomen of dat al door het bestuur besloten was. Dat is natuurlijk niet zo. Jappie is voorgedragen door het bestuur en ik heb met hem hierover gesproken. Zo werkt het al jaren dat wij als bestuur gaan zoeken en vragen naar nieuwe bestuursleden en deze voordragen aan de vergadering. Wij zijn als bestuur blij dat Jappie deze functie wil oppakken. Maar als er andere leden zijn die deze functie ambiëren dan kan dat altijd.  Leden hebben altijd het recht om met een tegenkandidaat te komen. De algemene ledenvergadering beslist uiteindelijk hierin.

Rest mij nog om jullie een gezellige kerst en een goede jaarwisseling toe te wensen. We mogen hopen op een goed  en gezond 2021 zonder het akelige virus, zodat wij ons weer vrij kunnen voelen in ons doen en laten.

Proost op een hoopvol goed 2021.

Uw voorzitter WBE de Marren

Eeuwke Damstra

Jachtbeperkingen als gevolg van vogelgriep worden ingetrokken

By | Uncategorized | No Comments

foto: Henk Bootsma | Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bekendgemaakt wanneer de maatregelen rondom de pluimveehouderijen die met vogelgriep besmet waren ingetrokken worden. In een zone van 10 kilometer rondom die bedrijven was ook een gedeeltelijk jachtverbod van kracht.

Zie hier onder een overzicht per uitbraak:

  • Per 12 december 2020 zijn de beperkingen rond het bedrijf in Lutjegast ingetrokken.
  • Per 14 december 2020 zijn de beperkingen rondom het bedrijf in Terwolde ingetrokken.
  • Per 23 december 2020 worden de beperkingen rondom het bedrijf in Witmarsum ingetrokken.
  • Per 25 december 2020 worden de beperkingen rondom het bedrijf in Hekendorp ingetrokken.
  • Per 29 december 2020 worden de beperkingen rondom het bedrijf in Mijdrecht ingetrokken.
  • Per 8 januari 2021 worden de beperkingen rondom het bedrijf in St. Annaparochie ingetrokken.

bron: Jagersvereniging

Partij voor de Dieren trekt voorstel jachtverbod in

By | Uncategorized | No Comments

Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries | Tijdens de behandeling van de Stikstofwet op 9 december 2020 diende de Partij voor de Dieren (PvdD) twee amendementen in tegen de jacht. Zo wilde zij dat een Rode Lijst-notering altijd leidt tot verwijdering van een soort van de nationale wildlijst. En tegelijk vroeg de Partij voor de Dieren om konijn en haas te schrappen van diezelfde wildlijst.
Vanavond zou de stemming plaatsvinden. Echter, daar bleek dat de amendementen door de Partij voor de Dieren waren ingetrokken. Er is dus niet over gestemd en de wildlijst blijft intact. Volgens onze informatie zou een grote meerderheid van de Kamer tegen de voorstellen van de PvdD gestemd hebben.

Al vanaf het moment dat de Rode Lijst Zoogdieren werd gepubliceerd (3 november 2020) gaf de Jagersvereniging via haar eigen kanalen en in de pers reactie op de wijze waarop deze tot stand was gekomen, de interpretatie van de cijfers en de conclusies die getrokken werden.

Haas en konijn redden zich goed in landelijk gebied

Zo stelde minister Schouten al bij de vaststelling van de Rode Lijst dat de staat van instandhouding van haas en konijn niet in het geding is. De soorten redden zich goed in het landelijk gebied, komen algemeen voor in Nederland en kunnen de jachtdruk aan. Dat betekent dat haas en konijn nog steeds voldoen aan de criteria van de wildlijst en dus daarop moeten blijven.

Jacht is beschermd eigendom

Daarnaast kan het jachtrecht niet zomaar ingeperkt worden. Het jachtrecht is namelijk een onvervreemdbaar onderdeel van het eigendom van een grondeigenaar. En dat is zeer strikt beschermd in Nederland door Europese regelgeving. Een overheid mag eigendom alleen afnemen of inperken als daar goede redenen voor zijn en de eigenaar hiervoor gecompenseerd is. Gezien het feit dat de soorten voldoen aan de criteria van de wildlijst, was er geen goede reden om het eigendom in te perken. Daarnaast was er in de amendementen ook geen compensatie geregeld voor grondeigenaren.

In dit licht bezien is het zelfs ook de vraag of andere wildsoorten ooit rechtmatig van de wildlijst zijn verwijderd.

IUCN: verbind geen juridische status aan rode lijst

Tevens geldt dat de Rode Lijst geen juridische status heeft. De Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) die de internationale autoriteit is voor de vaststelling van de Rode Lijst stelt zelf dat de Rode Lijst geen automatische link moet hebben met de beschermingsstatus van een soort (link). Iets dat de PvdD wel wilde vastleggen. Al eerder gaf ook de minister dit aan in het besluit ter vaststelling van de Rode Lijst Zoogdieren.

Amendement zonder debat is ondemocratisch

Naast het feit dat de amendementen inhoudelijk niet deugden, kwam er ook kritiek op het moment dat de Partij voor de Dieren koos voor het indienen. Indienen van amendementen die niks te maken hebben met de inhoud van het debat (stikstofcrisis) is hoogst ongebruikelijk en staat het democratisch proces in de weg: er kan dan immers niet over gedebatteerd worden. Het CDA reageerde dan ook kritisch op de Partij voor de Dieren met de  vraag: ‘Hoeveel stikstofruimte leveren deze amendementen op?’ D66 was ook kritisch en vroeg zich af waarom de PvdD niet de beantwoording van de minister afwachtte. Minister Schouten raadde de amendementen af.

Reactie Jagersvereniging: Verbod juridisch onhoudbaar

De Jagersvereniging was het niet eens met de amendementen: noch inhoudelijk, noch procedureel. Laurens Hoedemaker (directeur) is dan ook tevreden met het intrekken van de amendementen: ‘De Partij voor de Dieren misbruikt de stikstofcrisis om stiekem een jachtverbod in de wet Natuurbescherming te krijgen. Dit probeerde ze zonder dat erover gedebatteerd kon worden en zonder dat men fatsoenlijk en inhoudelijk naar de vaststelling van de Rode Lijst kon kijken. Wij zijn verheugd met het gebrek aan steun in de politiek en zien dat als de enige juridisch houdbare conclusie.’

Roep Partij voor de Dieren om jachtverbod wordt voorspelbaar

In 2020 heeft de Partij voor de Dieren al twee maal eerder een (crisis)situatie aangegrepen om te proberen een jachtverbod in te stellen. Zo wilde zij ook de coronacrisis en de vogelgriepuitbraak hiervoor misbruiken. Eén ding hebben deze crises ons geleerd: de reactie van de Partij voor de Dieren is tamelijk voorspelbaar en faalt tot drie maal toe.

Bron: jagersvereniging

Broedsucces van weidevogels sterk onder druk door predatie

By | Uncategorized | No Comments

Foto: melkveebedrijf.nl | Uit onderzoek van Collectief Groningen West en het Groninger Landschap blijkt dat het nestsucces en de kuikenoverleving van weidevogels zo laag is dat de weidevogelpopulatie zichzelf niet in stand kan houden. Predatie, en dan met name door de steenmarter, blijkt de belangrijkste oorzaak. Het onderzoek werd over twee jaar uitgesmeerd en gefinancierd door SBNL Natuurfonds, de provincie en de Vogelbescherming. Op 8 december 2020 verscheen het onderzoeksrapport.

Onderzoekers plaatsten cameravallen bij 120 nesten en zenderden 52 gruttokuikens. Ook vier steenmarters en verwilderde katten werden gezenderd. Daarnaast zette men gebieden af met stroomrasters en verzamelde men DNA van predatieresten. Uit het resultaat werd duidelijk dat vandaag de dag predatie een grote factor is in het slechte broedsucces van weidevogels; waarbij predatie zowel door lucht- als grondpredatoren plaatsvindt. De hoofdmoot komt voor rekening van de steenmarter.

Weidevogel behouden

Gedeputeerde Staghouwer wil de weidevogel voor Groningen behouden. ‘Daarom gaan we als provincie in gesprek met het Collectief Groningen West en Het Groninger Landschap over aanvullende maatregelen in de gebieden waar de predatiedruk nu te hoog is.’

Standpunt Jagersvereniging: zet in op inrichting, beheer en verlaging van predatiedruk

De Jagersvereniging benadrukt al enkele jaren dat er naast aandacht voor inrichting en beheer óók ingezet wordt op het verminderen van predatiedruk. In 2019 publiceerde de afdeling ecologie van de Jagersvereniging het onderzoeksrapport ‘Vier predatiescenario’s voor de grutto, niets doen is ook een keuze!’ waarin ze vier modellen doorrekende en varieerde met niveaus van predatie. Uit de modellen kwam naar voren dat als men de predatiedruk de komende tien jaar verlaagt naar 30% de broedvogelpopulatie kan groeien naar 30.000 broedparen. Als men de druk verlaagt naar 25% kan dit oplopen naar 40.000 broedparen. Ter vergelijk: vandaag ligt de predatiedruk op 73%.

Lees het hele bericht inclusief rapportages op Collectief Groningen West.nl

Broedsucces van weidevogels sterk onder druk door predatie

Bron: jagersvereniging

Minister Schouten: landelijk jachtverbod gaat verspreiding vogelgriep niet tegen

By | Uncategorized | No Comments

Foto RTV NOF | Op 2 december 2020 beantwoordde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid Kamervragen van de Partij voor de Dieren over de snelle verspreiding van vogelgriep in Nederland. In de vragen pleit de Partij voor de Dieren voor een landelijk jachtverbod. De minister geeft aan dat een landelijke jachtverbod de verspreiding van vogelgriep niet zal tegengaan en ziet dus ook niks in het pleidooi van de Partij voor de Dieren.

Verspreiding vogelgriep door natuurlijke trekbewegingen

In haar beantwoording zegt de minister:

‘Verspreiding van het vogelgriepvirus door wilde watervogels wordt o.a. beïnvloed door de natuurlijke (inter)nationale trekbewegingen van vogels. Deze trekbewegingen zijn afhankelijk voor vele factoren, zoals seizoensveranderingen, omgevingsfactoren en voedselaanbod. Er bestaat niet alleen de seizoensmigratie van vogels, maar er zijn ook de dagelijkse trekbewegingen.’

Het instellen van een jachtverbod heeft volgens deskundigen maar een zeer beperkt effect als het gaat om het voorkomen van hoogpathogene vogelgriep op pluimveebedrijven, zeker als ook andere verstorende activiteiten in ogenschouw worden genomen (agrarische veldactiviteiten, verkeer, recreatie e.d.). De minister roept iedereen er toe op om verstorende activiteiten voor watervogels in natuurgebieden zoveel mogelijk te voorkomen.

Huidig beleid jacht en vogelgriep

Het huidige beleid is dat er een lokaal jachtverbod op waterwild wordt ingesteld, in een cirkel van 10 kilometer rondom een besmetting. In die zone is het ook verboden om waterwild te verstoren, bijvoorbeeld door jacht op andere soorten. Jagers wordt ook gevraagd om extra goed op te letten en eventuele besmettingen van vogelgriep direct te melden. Meer informatie daarover hier.

Jagersvereniging 2016: landelijk jachtverbod heeft geen nut

In 2016 concludeerde de Jagersvereniging al dat er geen reden was om een landelijk jachtverbod in te stellen om een uitbraak of verdere verspreiding van vogelgriep te voorkomen. Een verbod zou disproportioneel en ondoelmatig zijn, stelde de Jagersvereniging. Nadat de toenmalige regering toentertijd besloten had tot een algeheel jachtverbod kwam zij op deze beslissing terug en schrapte dit uit haar pakket van preventieve maatregelen.

Bron: jagersvereniging