Wildbeheer is een serieuze zaak, zeuren over halflege fles levert niks op

By | Uncategorized | No Comments

Boeren en jagers krijgen een veeg uit de pan in het opiniestuk van Kor Groenewoud (LC 7 januari). Boeren hebben te weinig oog voor het vergroten van de biodiversiteit en jagers laten het ook afweten om het haas betere leefomstandigheden te bieden. En dat laatste is nodig, omdat volgens Groenewoud de hazenstand achteruit holt. Hij baseert zich daarbij op omstreden cijfers van de Zoogdiervereniging. Het daarbij gebruikte referentiejaar 1950 klopt namelijk niet.

Dat er nu in ons land minder hazen voorkomen dan pakweg vijftig jaar geleden klopt wel. Maar regionaal zijn er grote verschillen, en ook binnen Friesland. Op de zandgronden in het zuiden van onze provincie is de hazenstand al jarenlang zeer matig, zowel op boerengrond als in natuurgebieden.

Nadat It Fryske Gea , Staatsbosbeheer en ook Natuurmonumenten daar in hun terreinen met grootschalige bescherming van vossen zijn begonnen, is het er voor hazen en vele bodembroeders niet beter op geworden. Ook de intensivering in de landbouw heeft een negatieve rol gespeeld. Op de veengronden is de hazenstand beter en in het noordelijk kleigebied gewoon goed.

Jagers weten maar al te goed hoe het er in hun jachtveld voor staat. Waar niet is, wordt niet op hazen gejaagd, waar de stand matig is wordt mondjesmaat gejaagd en waar volop hazen zijn, wordt in de regel niet meer dan een kwart van de hazen geschoten. Verantwoord beheer noemen we dat. Jagers zijn zuinig op hun wild. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het beheer van reewild. Jaarlijks worden er in Friesland minder reeën geschoten dan het aantal hiervoor door de provincie verstrekte vergunningen. Het toegewezen afschot wordt nu verhoogd, om de stand niet verder te laten toenemen. Dit met het oogmerk de toename in het aantal aanrijdingen met deze dieren een halt toe te roepen.

De hotspot-locaties zijn bekend. Afstemming en coördinatie over waar dit afschot gerealiseerd gaat worden, vindt plaats in de Wildbeheereenheden (regionale samenwerkingsverbanden van jagers). Deze Wildbeheereenheden zouden volgens Groenewoud nutteloos zijn, ja zelfs schadelijk. Een merkwaardige conclusie als je bovenstaande in ogenschouw neemt en bedenkt dat de Friese jagers jaarlijks meer dan negenhonderd vossen schieten om overmatige predatie op onze weidevogels te voorkomen.

Jagers steken daar in georganiseerd verband, in de Wildbeheereenheden dus, heel veel tijd en energie in, zowel overdag als ook ’s nachts. Voor de nachtelijke uren heeft de provincie daar een speciale vergunning voor gegeven om vossen met behulp van kunstlicht te schieten. En ook bij de vangst van steenmarters in een aantal belangrijke weidevogelkerngebieden, zijn jagers betrokken. Ook dan wordt niet gekeken op een uurtje meer of minder. Dat geldt ook voor de bejaging van kraaien.

Het aantal agrariërs dat nog ruige niet bewerkte hoekjes op zijn land toestaat, is volgens Groenewoud gering. Gelukkig zien we in Friesland dat steeds meer boeren oog hebben voor het vergroten van biodiversiteit op de gronden waar zij hun boterham moeten verdienen. Jagers praten daar aan de keukentafel ook over met boeren en kijken naar wat mogelijk is. En wijzen hen op de mogelijkheden voor subsidie voor randenbeheer. Zeuren over in dit opzicht de halflege fles levert niks op, de halfvolle als positief voorbeeld stellen des te meer. Laat dat dan de ambitie zijn van de Friese jagers. Vergroten van de biodiversiteit en predatiebeheer gaan wat ons betreft hand in hand.

Auteur: Sieben Siebenga, voorzitter Jagersvereniging afdeling Friesland

Kerst en nieuwjaarsgroet van de voorzitter

By | Uncategorized | No Comments

Wat een jaar hebben we achter de rug. Het begon zo mooi. Nog een paar mooie ganzenochtenden met of zonder gast, hier en daar een woerd schieten en de rommel weer opruimen. En…. plannen maken voor het komende jaar.  Hoeveel eenden korven kunnen of willen we plaatsen?

We zagen eind februari nog veel hazen lopen.  Dus was er weloverwogen gejaagd. Prachtige dagen waren het geweest met mooi wild en genoeglijke nazitten. We keken al uit naar het aankomende seizoen. Daartussenin kwamen de hoogtij dagen van de reewildbeheerders, de bokkenkoorts.

Maar wat kan het snel veranderen in de wereld. Akelige berichten kwamen uit Wuhan China. Er was een naar en vervelend virus opgedoken die daar enorm heeft huisgehouden. China in de Lock down.

In kort tijd was het virus in Italië en Oostenrijk en vervolgens in Nederland. Het advies van onze regering was een intelligente Lock down. Daar hadden we nog nooit van gehoord. Nederland op slot.  Het duurde tot de zomer. Beetje bij beetje werden de teugels losgelaten en werd het weer wat normaler. Gelukkig konden we voorzichtig in ons eigen land vakantie vieren. Onze jagers die in het buitenland jagen konden ook gaan. De rest van ons genoot van het mooie zomerweer.

Toen kwam de herfst, de jachtdagen werden gepland. Maar daar stak dat ellendige virus weer de kop op.  Door het testen werden veel mensen positief bevonden, veel mensen ziek, ziekenhuizen weer vol en er overleden weer veel mensen aan dit verraderlijke virus. De gevolgen waren dat Nederland nu weer grotendeels op slot ging.    

Jachtdagen konden niet doorgaan of in alleen kleine groepjes. Met een paar man een eend of een haas schieten, zonder nazit, grote verhalen, de grote misser of het mooie schot en uiteraard de gezelligheid met een hapje en een drankje. Dit is toch de charme is van een heel groot deel van de jacht.

Vanuit de politiek kwamen ook weer voor ons jagers ellendige berichten nl. eend en de haas op de rode lijst. Jullie hebben het rapport kunnen lezen.  Hoe bestaat dit? Is Nederland en met name de grote steden dan zo ver van de natuur en het platteland vervreemd? Begrijpen we elkaar niet meer? Dan rijst bij mij de vraag: Wat doen wij verkeerd omdat een groot gedeelte van Nederland de dingen zo anders ziet? Wij moeten hier met zijn allen snel een antwoord op zien te vinden.

Ook het reeënbeheer in Friesland moest op de schop. De opdracht was het beheer te richten op vermindering van het aantal verkeersslachtoffers, lees reeën. In de provincie moet het aantal verkeerslachtoffers teruggedrongen worden van minimaal 800 naar niet meer dan 500 stuks.

In de eerste hoorzittingen leek het allemaal nog zo positief. Maar na 8 maanden is er nog steeds geen werkplan. Ambtenaren en TBO’ers  hebben zich ermee bemoeit. Het is nu een grote technocratische bende geworden. Wij als bestuur en reewildcommissie hebben besloten dat wij meedoen op onze voorwaarden. Niet de FBE en niet de TBO’ s beslissen wat er binnen onze WBE-grenzen gaat gebeuren. Wij als WBE bepalen dat ofwel onze leden. Wij zijn autonoom en we zijn wettelijk aangewezen om het wild te beheren.

Nu ik dit allemaal schrijf zit ik in pikkedonker bij -3 graden op mijn hoogzit om een varken te schieten, met een COVID test van 150 euro op zak. Dit mag dan nog. De varkens zijn er nog niet en ik had mooi even tijd om mijn gedachten op papier, in dit geval in de telefoon, te zetten.  

Mijmerend: Wat een idioot jaar.

Dit zal een van mijn laatste epistels zijn. Volgend jaar komt er een nieuwe voorzitter. Ik kreeg van een aantal leden de vraag of dit Jappie van der Heide wordt. Het was in de nieuwsbrief over gekomen of dat al door het bestuur besloten was. Dat is natuurlijk niet zo. Jappie is voorgedragen door het bestuur en ik heb met hem hierover gesproken. Zo werkt het al jaren dat wij als bestuur gaan zoeken en vragen naar nieuwe bestuursleden en deze voordragen aan de vergadering. Wij zijn als bestuur blij dat Jappie deze functie wil oppakken. Maar als er andere leden zijn die deze functie ambiëren dan kan dat altijd.  Leden hebben altijd het recht om met een tegenkandidaat te komen. De algemene ledenvergadering beslist uiteindelijk hierin.

Rest mij nog om jullie een gezellige kerst en een goede jaarwisseling toe te wensen. We mogen hopen op een goed  en gezond 2021 zonder het akelige virus, zodat wij ons weer vrij kunnen voelen in ons doen en laten.

Proost op een hoopvol goed 2021.

Uw voorzitter WBE de Marren

Eeuwke Damstra

Jachtbeperkingen als gevolg van vogelgriep worden ingetrokken

By | Uncategorized | No Comments

foto: Henk Bootsma | Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bekendgemaakt wanneer de maatregelen rondom de pluimveehouderijen die met vogelgriep besmet waren ingetrokken worden. In een zone van 10 kilometer rondom die bedrijven was ook een gedeeltelijk jachtverbod van kracht.

Zie hier onder een overzicht per uitbraak:

  • Per 12 december 2020 zijn de beperkingen rond het bedrijf in Lutjegast ingetrokken.
  • Per 14 december 2020 zijn de beperkingen rondom het bedrijf in Terwolde ingetrokken.
  • Per 23 december 2020 worden de beperkingen rondom het bedrijf in Witmarsum ingetrokken.
  • Per 25 december 2020 worden de beperkingen rondom het bedrijf in Hekendorp ingetrokken.
  • Per 29 december 2020 worden de beperkingen rondom het bedrijf in Mijdrecht ingetrokken.
  • Per 8 januari 2021 worden de beperkingen rondom het bedrijf in St. Annaparochie ingetrokken.

bron: Jagersvereniging

Partij voor de Dieren trekt voorstel jachtverbod in

By | Uncategorized | No Comments

Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries | Tijdens de behandeling van de Stikstofwet op 9 december 2020 diende de Partij voor de Dieren (PvdD) twee amendementen in tegen de jacht. Zo wilde zij dat een Rode Lijst-notering altijd leidt tot verwijdering van een soort van de nationale wildlijst. En tegelijk vroeg de Partij voor de Dieren om konijn en haas te schrappen van diezelfde wildlijst.
Vanavond zou de stemming plaatsvinden. Echter, daar bleek dat de amendementen door de Partij voor de Dieren waren ingetrokken. Er is dus niet over gestemd en de wildlijst blijft intact. Volgens onze informatie zou een grote meerderheid van de Kamer tegen de voorstellen van de PvdD gestemd hebben.

Al vanaf het moment dat de Rode Lijst Zoogdieren werd gepubliceerd (3 november 2020) gaf de Jagersvereniging via haar eigen kanalen en in de pers reactie op de wijze waarop deze tot stand was gekomen, de interpretatie van de cijfers en de conclusies die getrokken werden.

Haas en konijn redden zich goed in landelijk gebied

Zo stelde minister Schouten al bij de vaststelling van de Rode Lijst dat de staat van instandhouding van haas en konijn niet in het geding is. De soorten redden zich goed in het landelijk gebied, komen algemeen voor in Nederland en kunnen de jachtdruk aan. Dat betekent dat haas en konijn nog steeds voldoen aan de criteria van de wildlijst en dus daarop moeten blijven.

Jacht is beschermd eigendom

Daarnaast kan het jachtrecht niet zomaar ingeperkt worden. Het jachtrecht is namelijk een onvervreemdbaar onderdeel van het eigendom van een grondeigenaar. En dat is zeer strikt beschermd in Nederland door Europese regelgeving. Een overheid mag eigendom alleen afnemen of inperken als daar goede redenen voor zijn en de eigenaar hiervoor gecompenseerd is. Gezien het feit dat de soorten voldoen aan de criteria van de wildlijst, was er geen goede reden om het eigendom in te perken. Daarnaast was er in de amendementen ook geen compensatie geregeld voor grondeigenaren.

In dit licht bezien is het zelfs ook de vraag of andere wildsoorten ooit rechtmatig van de wildlijst zijn verwijderd.

IUCN: verbind geen juridische status aan rode lijst

Tevens geldt dat de Rode Lijst geen juridische status heeft. De Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) die de internationale autoriteit is voor de vaststelling van de Rode Lijst stelt zelf dat de Rode Lijst geen automatische link moet hebben met de beschermingsstatus van een soort (link). Iets dat de PvdD wel wilde vastleggen. Al eerder gaf ook de minister dit aan in het besluit ter vaststelling van de Rode Lijst Zoogdieren.

Amendement zonder debat is ondemocratisch

Naast het feit dat de amendementen inhoudelijk niet deugden, kwam er ook kritiek op het moment dat de Partij voor de Dieren koos voor het indienen. Indienen van amendementen die niks te maken hebben met de inhoud van het debat (stikstofcrisis) is hoogst ongebruikelijk en staat het democratisch proces in de weg: er kan dan immers niet over gedebatteerd worden. Het CDA reageerde dan ook kritisch op de Partij voor de Dieren met de  vraag: ‘Hoeveel stikstofruimte leveren deze amendementen op?’ D66 was ook kritisch en vroeg zich af waarom de PvdD niet de beantwoording van de minister afwachtte. Minister Schouten raadde de amendementen af.

Reactie Jagersvereniging: Verbod juridisch onhoudbaar

De Jagersvereniging was het niet eens met de amendementen: noch inhoudelijk, noch procedureel. Laurens Hoedemaker (directeur) is dan ook tevreden met het intrekken van de amendementen: ‘De Partij voor de Dieren misbruikt de stikstofcrisis om stiekem een jachtverbod in de wet Natuurbescherming te krijgen. Dit probeerde ze zonder dat erover gedebatteerd kon worden en zonder dat men fatsoenlijk en inhoudelijk naar de vaststelling van de Rode Lijst kon kijken. Wij zijn verheugd met het gebrek aan steun in de politiek en zien dat als de enige juridisch houdbare conclusie.’

Roep Partij voor de Dieren om jachtverbod wordt voorspelbaar

In 2020 heeft de Partij voor de Dieren al twee maal eerder een (crisis)situatie aangegrepen om te proberen een jachtverbod in te stellen. Zo wilde zij ook de coronacrisis en de vogelgriepuitbraak hiervoor misbruiken. Eén ding hebben deze crises ons geleerd: de reactie van de Partij voor de Dieren is tamelijk voorspelbaar en faalt tot drie maal toe.

Bron: jagersvereniging

Broedsucces van weidevogels sterk onder druk door predatie

By | Uncategorized | No Comments

Foto: melkveebedrijf.nl | Uit onderzoek van Collectief Groningen West en het Groninger Landschap blijkt dat het nestsucces en de kuikenoverleving van weidevogels zo laag is dat de weidevogelpopulatie zichzelf niet in stand kan houden. Predatie, en dan met name door de steenmarter, blijkt de belangrijkste oorzaak. Het onderzoek werd over twee jaar uitgesmeerd en gefinancierd door SBNL Natuurfonds, de provincie en de Vogelbescherming. Op 8 december 2020 verscheen het onderzoeksrapport.

Onderzoekers plaatsten cameravallen bij 120 nesten en zenderden 52 gruttokuikens. Ook vier steenmarters en verwilderde katten werden gezenderd. Daarnaast zette men gebieden af met stroomrasters en verzamelde men DNA van predatieresten. Uit het resultaat werd duidelijk dat vandaag de dag predatie een grote factor is in het slechte broedsucces van weidevogels; waarbij predatie zowel door lucht- als grondpredatoren plaatsvindt. De hoofdmoot komt voor rekening van de steenmarter.

Weidevogel behouden

Gedeputeerde Staghouwer wil de weidevogel voor Groningen behouden. ‘Daarom gaan we als provincie in gesprek met het Collectief Groningen West en Het Groninger Landschap over aanvullende maatregelen in de gebieden waar de predatiedruk nu te hoog is.’

Standpunt Jagersvereniging: zet in op inrichting, beheer en verlaging van predatiedruk

De Jagersvereniging benadrukt al enkele jaren dat er naast aandacht voor inrichting en beheer óók ingezet wordt op het verminderen van predatiedruk. In 2019 publiceerde de afdeling ecologie van de Jagersvereniging het onderzoeksrapport ‘Vier predatiescenario’s voor de grutto, niets doen is ook een keuze!’ waarin ze vier modellen doorrekende en varieerde met niveaus van predatie. Uit de modellen kwam naar voren dat als men de predatiedruk de komende tien jaar verlaagt naar 30% de broedvogelpopulatie kan groeien naar 30.000 broedparen. Als men de druk verlaagt naar 25% kan dit oplopen naar 40.000 broedparen. Ter vergelijk: vandaag ligt de predatiedruk op 73%.

Lees het hele bericht inclusief rapportages op Collectief Groningen West.nl

Broedsucces van weidevogels sterk onder druk door predatie

Bron: jagersvereniging

Minister Schouten: landelijk jachtverbod gaat verspreiding vogelgriep niet tegen

By | Uncategorized | No Comments

Foto RTV NOF | Op 2 december 2020 beantwoordde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid Kamervragen van de Partij voor de Dieren over de snelle verspreiding van vogelgriep in Nederland. In de vragen pleit de Partij voor de Dieren voor een landelijk jachtverbod. De minister geeft aan dat een landelijke jachtverbod de verspreiding van vogelgriep niet zal tegengaan en ziet dus ook niks in het pleidooi van de Partij voor de Dieren.

Verspreiding vogelgriep door natuurlijke trekbewegingen

In haar beantwoording zegt de minister:

‘Verspreiding van het vogelgriepvirus door wilde watervogels wordt o.a. beïnvloed door de natuurlijke (inter)nationale trekbewegingen van vogels. Deze trekbewegingen zijn afhankelijk voor vele factoren, zoals seizoensveranderingen, omgevingsfactoren en voedselaanbod. Er bestaat niet alleen de seizoensmigratie van vogels, maar er zijn ook de dagelijkse trekbewegingen.’

Het instellen van een jachtverbod heeft volgens deskundigen maar een zeer beperkt effect als het gaat om het voorkomen van hoogpathogene vogelgriep op pluimveebedrijven, zeker als ook andere verstorende activiteiten in ogenschouw worden genomen (agrarische veldactiviteiten, verkeer, recreatie e.d.). De minister roept iedereen er toe op om verstorende activiteiten voor watervogels in natuurgebieden zoveel mogelijk te voorkomen.

Huidig beleid jacht en vogelgriep

Het huidige beleid is dat er een lokaal jachtverbod op waterwild wordt ingesteld, in een cirkel van 10 kilometer rondom een besmetting. In die zone is het ook verboden om waterwild te verstoren, bijvoorbeeld door jacht op andere soorten. Jagers wordt ook gevraagd om extra goed op te letten en eventuele besmettingen van vogelgriep direct te melden. Meer informatie daarover hier.

Jagersvereniging 2016: landelijk jachtverbod heeft geen nut

In 2016 concludeerde de Jagersvereniging al dat er geen reden was om een landelijk jachtverbod in te stellen om een uitbraak of verdere verspreiding van vogelgriep te voorkomen. Een verbod zou disproportioneel en ondoelmatig zijn, stelde de Jagersvereniging. Nadat de toenmalige regering toentertijd besloten had tot een algeheel jachtverbod kwam zij op deze beslissing terug en schrapte dit uit haar pakket van preventieve maatregelen.

Bron: jagersvereniging

Oproep Tweede Kamer: Maak ruimte voor vrijwilligers in het natuurbeheer

By | Uncategorized | No Comments

foto: wordpress.com | Deze week debatteert de Tweede Kamer over de begroting voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging roept de Tweede Kamer op om meer ruimte te creëren voor natuurbeheerders in Nederland. Daarmee kunnen jagers, boeren en landeigenaren een positieve rol spelen in natuurbehoud en het beteugelen van maatschappelijke kosten. Op dinsdag 24 november is de inbreng van de verschillende Kamerleden en op 25 november reageert Minister Schouten.

Het huidige systeem van het voorkomen en vergoeden van faunaschade behoeft dringend verbetering, want schadebedragen nemen jaarlijks toe, de bereidheid van de overheid om tegemoetkomingen te blijven betalen neemt af en de juridische procedures stapelen zich op. Daarnaast neemt de acceptatie van de jacht steeds verder toe in Nederland.

Stijgende schadepost
Overmatige aantallen in het wild levende dieren veroorzaken natuurschade, bedreigen het weg- en vliegverkeer en brengen schade toe aan landbouwgewassen. De aan boeren uitbetaalde schadevergoedingen zijn sinds de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet (2002) enorm toegenomen: van 6 miljoen euro in 2006 naar bijna 26 miljoen euro in 2019. CLM-onderzoek uit 2013 toont bovendien aan dat de daadwerkelijke schade op het boerenland een factor vijf hoger is en voor 90% door ganzen wordt veroorzaakt. Daarmee zou de daadwerkelijke schade aan de landbouw op €110 miljoen uitkomen in 2019.

Naast schade voor de landbouw vormen wilde dieren ook een risico voor verkeer (ongeveer €26 miljoen per jaar). En door ongeveer 250 botsingen met vogels ook voor de vliegveiligheid. Om deze maatschappelijke kosten te voorkomen en alle belangen in balans te houden, is beheer noodzakelijk. Het gaat daarbij met name om ganzen, wilde zwijnen en reeën. Aan de andere levert consumptie van wild ook een bijdrage aan een duurzamere samenleving.

De overheid vraagt steeds meer inspanningen op het gebied van schadepreventie en maakt tegelijkertijd de regels voor het beheer van schadeveroorzakende diersoorten steeds complexer en moeilijker uitvoerbaar. Sira Consulting publiceerde in 2019 een rapport waaruit blijkt dat jagers en WBE’s gezamenlijk ruim 730.000 uur (ruim 400 FTE) per jaar besteden om te voldoen aan alle administratieve verplichtingen. Het faunabeheer in Nederland kan eenvoudiger, efficiënt en beter in lijn Europa.

Beter natuurbeheer vraagt om betere regelgeving
Jacht is de basis voor faunabeheer in Nederland. De jacht is een integraal onderdeel van faunabeheer, met het oogmerk de soortenrijkdom te bevorderen en schade door in het wild levende dieren te beperken. Veel schadeveroorzakende diersoorten worden op dit moment beheerd op basis van provinciale vergunningen. Deze wet- en regelgeving voor populatiebeheer en schadebestrijding van in het wild levende diersoorten is op dit moment per provincie verschillend en complex.

Deze provinciaal versnipperde aanpak van landbouwschadepreventie en wildbeheer is kostbaar, bureaucratisch en in toenemende mate gejuridiseerd. De verantwoordelijkheden voor landbouw, natuurbeheer, schadepreventie en schadevergoeding zijn nu uit elkaar getrokken, hetgeen een gebalanceerde, integrale benadering bemoeilijkt. Daardoor lopen de schadecijfers op, neemt de soortenrijkdom af en moeten in toenemende mate drastische preventie- en bestrijdingsmaatregelen genomen worden. Evenwichtig populatiebeheer staat dus onder druk.

Nationale Wildlijst
Er zijn drie voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een soort op de Nationale Wildlijst te plaatsen: ten eerste moet het een eetbare of schadeveroorzakende diersoort zijn, ten tweede moet de staat van instandhouding van de soort op landsniveau goed zijn, en ten derde moet de staat van instandhouding van de betreffende wildsoort niet in gevaar komen door bejaging. Op dit moment voldoen in Nederland in ieder geval de grauwe gans, kolgans, smient, ree, edelhert, damhert, wild zwijn, houtduif, wilde eend, fazant, haas en konijn aan deze voorwaarden.

Rode lijst: stel Autoriteit Faunagegevens in
Recentelijk werd de rode lijst zoogdieren gepubliceerd, waarbij het haas en konijn zijn opgenomen in de laagste categorie, ‘gevoelig’. In de toelichting schreef de minister dat deze soorten niet bedreigd worden: ze komen algemeen voor en de staat van instandhouding is zeker niet in het geding. Het sluiten van de jacht op haas en konijn of het schrappen van deze soorten van de wildlijst zou daarom ongefundeerd en onwettig zijn.

De Jagersvereniging is kritisch op het basisrapport dat ten grondslag ligt van de rode lijst. Het belangrijkste probleem is dat de situatie anno nu wordt vergeleken met het referentiejaar 1950. Er zijn voor haas en konijn echter nauwelijks betrouwbare gegevens voor dat jaartal.  Bovendien is Nederland zo sterk veranderd dat vergelijkingen met 70 jaar geleden een weinig realistisch beeld voor de toekomst schetsen. Ook is er alleen gebruik gemaakt van gegevens uit het monitoringsprogramma ‘dagactieve zoogdieren’, waarin vogelaars van Sovon zoogdieren meetellen wanneer ze broedvogels tellen. Cruciale gegevens van de jagers zijn dit keer niet meegenomen, zoals de kleinwild- en reewildtellingen. Deze tellingen worden op dit moment wel gebruikt voor het provinciale faunabeleid.

De Jagersvereniging vindt dat er een Nederlandse Autoriteit Faunagegevens moet worden ingesteld om de minister van LNV en de provinciale overheden te voorzien van objectieve en goed onderbouwde tellingen en rapportages, waarbij alle relevante informatie wordt meegenomen en waarbij realistische en internationaal erkende referentieperiodes worden gebruikt.

Verbetering faunabeleid: geef ruimte aan vrijwillige jagers
Op dit moment kent Nederland als enige land in Europa een zeer restrictief faunabeleid, wat leidt tot veel onnodige belemmerende regelgeving voor de vrijwillige uitvoerders. De Jagersvereniging pleit er daarom voor dat – in lijn met de Europese regelgeving en de ons omringende landen – jacht de basis vormt voor het faunabeheer. De diersoorten die in zodanig grote aantallen voorkomen dat ze maatschappelijke, ecologische en economische schade veroorzaken, zouden ook in Nederland onder het jachtregime moeten worden beheerd. De Nationale Wildlijst zou daarom moeten worden uitgebreid met ganzen, reeën, wilde zwijnen, edelherten, damherten en smienten.

Onze ideeën zijn verder uitgewerkt in ons position paper voor de Tweede Kamerverkiezingen: https://www.jagersvereniging.nl/tk2021/.

Bron: jagersvereniging

Vogelgriep op pluimveebedrijf in Witmarsum

By | Uncategorized | No Comments

Op 21 november is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Witmarsum. In verband daarmee is in een gebied met een straal van ca 10 km de jacht op eenden verboden en is het ook verboden om te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Ter verduidelijking: Met jagen wordt óók bedoeld afschot dat in het kader van schadebestrijding wordt uitgevoerd. Verder vallen ganzen onder watervogels.

Concreet betekent ditkaart-witmarsum-10km.png dus dat in het betreffende gebied:

  •             de jacht op wilde eend is gesloten,
  •             dat geen schadebestrijding op ganzen mag worden uitgevoerd
  •             en dat de jacht op andere wildsoorten dan wilde eend is verboden wanneer daardoor watervogels (eenden, zwanen, ganzen) worden verstoord.

Een kaart van het betreffende gebied is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/documenten/kaarten/2020/11/21/kaart-vervoersbeperkingsgebied-witmarsum

De maatregelen zijn na te lezen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/documenten/regelingen/2020/11/21/regeling-maatregelen-beschermings–en-toezichtsgebied-hoogpathogene-vogelgriep-witmarsum-2020.

De passages over de jacht staan in artikel 19.

De maatregelen zijn ingegaan op 21 november 2020

Bron: FBE Frieslan